STANOVY SPOLKU
Elvíra z.s.

Čl. I
Základní ustanovení

1   Název: Elvíra z.s. (dále jen „spolek“)

2   Adresa: č. p. 150, 285 02 Suchdol

3   IČO: 021 46 037

4   Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanského            zákoníku.

5   Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky. 


Čl. II
Účely spolku

1   Mezi hlavní účely spolku patří:

a) pořádání volnočasových aktivit dětí a mládeže, zájmových a vzdělávacích akcí pro děti         a mládež, realizaci víkendových akcí a táborů, výletů, výprav, adaptačních kurzů pro             děti, mládež a rodinné příslušníky;

b) pořádání uvedených aktivit a akcí také pro děti v pěstounské péči, pro děti                         z dětských domovů, zejména společně s dětmi z úplných rodin;

c) podpora rodinám s dětmi v pěstounské péči;

d) odlehčovací služby pro pěstouny a pobyty pro děti v pěstounské péči; 

e) aktivity pro děti v dětských domovech.            


Čl. III
Členství ve spolku

1   Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 6 let s trvalým bydlištěm na území ČR,             u osob do 15 let věku je k členství potřeba souhlas zákonného zástupce.

2   Členství vzniká dnem, kdy správní rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho         písemné přihlášky. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů správní rady.

3   Člen spolku má právo:

a) od 15 let volit správní radu a další orgány spolku, a být volen od 18 let do těchto                   orgánů;

b) předkládat návrhy, náměty a připomínky;

c) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku;

d) účastnit se akcí pořádaných spolkem;

e) kdykoli písemně členství ve spolku ukončit.

4   Člen spolku má povinnosti:

a) dodržovat tyto stanovy a dbát o dobré jméno spolku jak navenek tak uvnitř;

b) aktivně se podílet na naplňování účelu spolku;

c) včas a řádně platit členské poplatky a to nejpozději do 28. 2. příslušného roku;

d) respektovat usnesení správní rady spolku a valné hromady.

5   Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena, správní radě;

b) rozhodnutím správní rady o vyloučení v případě nedodržování povinností člena spolku;

c) úmrtím člena spolku – fyzické osoby;

d) zánikem spolku bez právního nástupce.


Čl. IV
Orgány spolku

1  Orgány spolku jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší;

b) správní rada jako orgán výkonný;

c) předsednictvo jako kolektivní statutární orgán;

d) revizor jako orgán kontrolní.


Čl. V
Valná hromada

1    Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která je usnášeníschopná, je-li přítomna              alespoň polovina členů spolku.

2   Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, správní rada svolá nejpozději do jednoho           měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní valnou hromadu, tato je usnášeníschopná bez         ohledu na počet přítomných členů.

3   Valná hromada je svolávána nejméně jedenkrát ročně, členové obdrží minimálně čtrnáct dní       předem pozvánku na elektronickou adresu.

4   Valná hromada zejména:

a) dohlíží na dodržování poslání, dodržování etiky;

b) o návrzích společnosti rozhoduje hlasováním;

c) volí a odvolává správní radu a revizora;

d) schvaluje změny stanov;

e) schvaluje plán činnosti a rozpočet, výroční zprávu, revizní zprávu o hospodaření.

      

Čl. VI
Správní rada

1   Je výkonným orgánem spolku, je volena valnou hromadou na dobu neurčitou, pokud není          nadpoloviční většinou členů spolku na valné hromadě odvolána.

2   Je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů

3   Správní rada zejména:

a) rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů;

b) volí ze svého středu a odvolává členy předsednictva (předsedu a místopředsedu);

c) organizuje a vede jednotlivé akce spolku;

d) připravuje plány a rozpočty činností na jednotlivá období;

e) schvaluje roční uzávěrku a předkládá jí ke schválení valné hromadě;

f) přijímá a odvolává členy spolku.


Čl. VII
Předsednictvo

1   Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem spolku a má dva členy.

2   Předsednictvo se skládá z předsedy a místopředsedy, kteří jsou voleni/odvoláváni správní           radou na dobu neurčitou.

3   Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek každý samostatně, a to v souladu               s rozhodnutím valné hromady a správní rady.


Čl. VIII
Revizor

1   Kontroluje dodržování stanov a hospodaření společnosti, má přístup k veškerým účetním           dokladům a smlouvám.

2   Je volen/odvoláván valnou hromadou.

3   Podává zprávu valné hromadě.

4   Revizor může v odůvodněných případech požádat o účast na jednáních správní rady.

5   Revizor má právo svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud tak neučiní na jeho žádost           předseda správní rady.


Čl. IX
Majetek spolku a hospodaření

1   Spolek může vlastnit movitý i nemovitý majetek, nakládat s ním dle platných předpisů.

2   Pro odpovědnost s tímto majetkem, platí právní řád pro Českou republiku.

3   Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, granty, dotace a příjmy z neziskových                 činností v souladu s cíli spolku.

4   Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování účelu a cílů spolku.


Čl. X
Zánik spolku

1   Spolek zaniká, pokud se pro její zánik vysloví alespoň 2/3 většina řádných účastníků valné         hromady spolku.

2   Pro případ likvidace spolku se na stejné valné hromadě ustaví likvidační komise, která               v  souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku spolku a likvidaci             spolku.


Čl. XI
Závěrečná ustanovení

1   Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou dne 19.12.2016

Suchdol, dne 19.12.2016