Smluvní podmínky

Elvíra z.s.

IČO: 02146037, sídlo: Suchdol u Kutné Hory 150, 285 02

Smluvní podmínky pro dětské pobytové tábory

Smluvní vztah mezi „Elvíra z.s.“ a objednatelem se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven těmito podmínkami.

Smluvní strany

Elvíra z.s. sídlem Suchdol 150, 285 02 Kutná Hora, IČO: 02146037 (dále jen "organizátor")

Objednatel, nebo též zákonný zástupce účastníka (dále jen "objednatel") 

Rozsah plnění

Organizátor poskytuje svoje služby účastníkům dětských pobytových táborů. Organizátor zabezpečuje služby na základě přihlášky dítěte, která musí být vyplněna objednatelem do předem stanoveného termínu, a taktéž musí být uhrazena stanovená částka. Rozsah plnění zahrnuje zajištění programu, dopravu na tábor a zpět z předem určených nástupních míst, ubytování, stravování, úrazové pojištění, pedagogický a zdravotnický dozor účastníka akce dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské letní tábory a zotavovací akce pro děti. Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.

Vznik smluvního vztahu

Odesláním řádně vyplněné přihlášky na tábor žádá účastník organizátora, aby rezervoval účast účastníka na táboru ve vybraném termínu. Potvrzením přihlášky organizátorem dochází k uzavření smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem zastoupeným zákonným zástupcem.

Cena pobytu

Ceny pobytu jsou stanovené jako ceny smluvní. Cena zahrnuje služby, které jsou při každé aktivitě různé a předem vymezené.

Platební podmínky

Objednatel uhradí ve předem stanovené lhůtě celou částku nebo zálohu za pobyt účastníka akce, jejíž výše se odvíjí od charakteru akce a je vždy předem stanovena. V této lhůtě musí být částka připsána na účet organizátora v souladu s potvrzením přihlášky a se správným variabilním symbolem. 

Změna podmínek akce

V závažných a odůvodněných případech může organizátor změnit termín, program, místo pobytu, cenu akce, případně akci zrušit. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 5 dnů od sdělení organizátora o změně některých podmínek akce. Změna podmínek, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Již zaplacenou částku musí organizátor vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků), nebo při částečném plnění poměrně k využitým službám.

Účast na pobytu

Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti v souladu s výše uvedenými platebními podmínkami a řídit se pokyny pro účastníky.

Účastník, který v průběhu tábora nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje podmínky pobytu, může být z akce vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a musí účastníka odvézt na svoje náklady.

Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou. Organizátor nese zodpovědnost za organizaci činnosti.

Objednatel odpovídá za stav účastníka při nástupu na tábor. Táboru se nesmí účastnit účastník

nemocný nebo v obdobném stavu hrozícím infikací ostatních účastníků. Objednatel je povinen

předem oznámit speciální režim, který vyžaduje zdravotní stav účastníka, který mu dovoluje se

táboru zúčastnit, avšak vyžaduje speciální přístup.

Objednatel je povinen nahradit škody, které účastník způsobil úmyslně, nedodržením pokynů organizátora nebo excesem z běžného věku účastníka odpovídajícího chování.

Odstoupení od smlouvy objednatelem

Objednatel má právo před zahájením tábora jednostranně od smlouvy odstoupit. Organizátor je povinen vrátit zaplacenou částku, sníženou o stornopoplatky podle už vynaložených nákladů, na účet objednatele, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od skončení akce.

Stornopoplatky jsou určeny vždy samostatně na jednotlivé akce.

Při zajištění náhradníka při zrušení táboru storno poplatek neúčtujeme, podmínkou je řádné přihlášení náhradníka a schválení organizátorem před začátkem akce.

Neúčast na pobytu

V případě, že se účastník z vlastních důvodů nezúčastní akce nebo nenastoupí na akci (a přitom objednatel neodstoupí od smlouvy před zahájením akce) nebo zruší účast po zahájení akce, nemá objednatel nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupení od smlouvy organizátorem

Organizátor může před započetím pobytu nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, při kterých objednateli nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky:

  • Účastník vážně narušuje táborový řád.
  • V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem.
  • Účastník pobytu nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav.
  • Pokud účastník není na akci přijat kvůli pedikulóze (zavšivení, hnidy). Na akci může být přijat až po jejím účinném odstranění.
  • Objednatel nedodá předepsanou dokumentaci účastníka pobytu, tj. platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, kopii průkazu pojištěnce, případně nepodepíše prohlášení o bezinfekčnosti (v případě, že charakter akce tyto dokumenty vyžaduje dle platných vyhlášek).
  • Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za pobyt účastníka.
  • Dále může organizátor odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. "vyšší moci", tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat, a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V těchto případech obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

Pojištění a odpovědnost organizátora za cenné věci:

Každý účastník má hrazené úrazové pojištění. V případě zájmu o konkrétní podmínky pojištění nás kontaktujte a obratem Vám je zašleme.

Organizátor přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které účastník svěří do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu pobytu ponechá u sebe, nenese pořadatel odpovědnost.

Náklady za ošetření a léčení

Pokud organizátorovi vzniknou náklady za ošetření poskytnuté třetí stranou nebo zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka, je objednatel povinen je organizátorovi uhradit.

Náklady za ošetření poskytnuté zdravotníkem organizátora nejsou objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt).

Reklamace služeb

V případě, že objednatel zjistí jakoukoli závadu v kvalitě nebo rozsahu služeb, může uplatnit reklamaci. Povinností objednavatele je vadu reklamovat bezodkladně u vedoucího akce, popřípadě u jiného zástupce organizátora.

Organizátor je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, zjednat okamžitou nápravu.

V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu akce, objednatel je povinen uplatnit toto právo písemně nebo e-mailem na adresu organizátora ihned po návratu účastníka z akce, avšak nejpozději do 7 dnů. Organizátor je povinen reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace. 

Pořizování fotografií, audio a video záznamů

Objednatel uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během akce a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách organizátora a s jejich použitím k propagačním účelům i na jiných webových stránkách a propagačních materiálech.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním přihlášky bere objednatel na vědomí tyto smluvní podmínky a souhlasí s nimi.

Objednatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. pro potřeby organizátora. Organizátor se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.1 do 31.12.2023.